«

»

Oct 30

Learn British English Free: Pronuncation Challenge (Months)

Please enable captions (subtitles) on Youtube or Facebook to participate:

 

January /ˈdʒæn.ju.ə.ri/

February /ˈfeb.ru.ər.i/

March /mɑːtʃ/

April /ˈeɪ.prəl/

May /meɪ/

June /dʒuːn/

July /dʒuˈlaɪ/

August /’ɔːɡʌst/

September /sepˈtem.bər/

October /ɒkˈtəʊ.bər/

November /nəʊˈvem.bər/

December /dɪˈsem.bər/

Leave a Reply